U heeft 0% van deze enquête ingevuld
Waarschuwing: JavaScript is uitgeschakeld in uw browser. Hierdoor kunt u mogelijk niet alle vragen in deze enquête beantwoorden. Controleer de instellingen van uw browser.

TREFCOM

Risico's van nieuwe trends inzake materialen en voorwerpen die in contact komen met levensmiddelen

Doel van de studie

Het algemene doel van de studie is de evaluatie van mogelijke gezondheidsrisico’s gerelateerd aan voeding dat wordt verkocht in bulk. Bulkvoeding zijn voedingsmiddelen die worden aangeboden in grote hoeveelheden en die consumenten kunnen kopen met hun eigen bewaardozen. Dit onderzoeksproject wordt uitgevoerd door Sciensano en de Universiteit Hasselt. De studie wordt gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Referentie RT 21/4 TREFCOM).

ELEKTRONISCHE TOESTEMMING

Vink "Ik ga akkoord met het gegevensbeleid en de deelname"  aan hieronder, dit betekent dat:

 • U de " Informatiepagina voor de deelnemers " en het " TOESTEMMINGSFORMULIER" hieronder heeft nagelezen en begrepen
 • U vrijwillig akkoord gaat met deelname
 • U minimaal 18 jaar bent
 • U ervan op de hoogte bent dat uw gepseudonimiseerde gegevens uitsluitend gebruikt worden voor huidig wetenschappelijk onderzoek.
 • U instemt om deel te nemen aan dit onderzoek

Indien u niet wilt deelnemen aan het onderzoek, kunt u deelname weigeren door de webpagina te verlaten.

Er zijn 38 vragen in deze enquête.
Deze enquête wordt anoniem afgenomen.

De gegevens die worden vastgelegd bevatten geen gegevens die tot u zijn te herleiden. Behalve als er in een vraag naar is gevraagd.

Als u een toegangscode heeft gebruikt om deze enquête te kunnen invullen, dan verzekeren wij u dat deze toegangscode niet bij uw ingevulde gegevens wordt opgeslagen. Het wordt in een aparte database opgeslagen en het wordt alleen gewijzigd om aan te geven of u de enquête wel of niet helemaal heeft ingevuld. De toegangscodes worden niet gecombineerd met uw ingevulde gegevens.

Informatiepagina voor de deelnemers

 

Uw bijdrage

In deze studie, waar UHasselt niet bij betrokken is, zouden we u willen vragen om een online vragenlijst in te vullen. Deze vragenlijst bestaat uit algemene vragen en onderzoekt uw ervaring en motivatie om voedingsmiddelen aan te kopen in bulk en uw gewoontes wat betreft bewaring en transport van de voeding. De impact van COVID-19 zal eveneens worden geëvalueerd. Uw deelname in deze studie is vrijwillig. U kan kiezen om niet deel te nemen of uw deelname kan worden geannuleerd op elk moment. De tijd nodig om de online vragenlijst in te vullen, wordt geschat op 10 minuten.

Toestemming en weigering

Deelname aan deze studie is volledig vrijwillig. U kan weigeren om de vragenlijst in te vullen zonder dat u hiervoor een reden moet opgeven en zonder dat dit op enige wijze een invloed zal hebben op uw verdere relatie met de onderzoeker.

Voordelen

Deelname in deze studie zal jullie waarschijnlijk geen direct voordeel brengen. De behaalde resultaten zullen echter toelaten om de mogelijke risico’s te evalueren voor de consument voor wat betreft het aankopen van voeding in bulk. Op basis van deze resultaten, kunnen extra maatregelen worden genomen die de veiligheid van de consument zullen verbeteren.

 

Kosten

Uw deelname in deze studie zal niet leiden tot extra kosten voor u, maar zal u ook geen financiële voordelen bieden.

Dataverwerking

In overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van 27 april 2016 wat betreft de algemene databescherming (of GDPR) en de Belgische wetgeving van 30 juli 2018  betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de ververwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens, zal uw privacy worden gerespecteerd. U heeft steeds toegang tot de gegevens die werden verzameld over u, en elke fout zal, op uw vraag, worden gecorrigeerd.

Uw andere rechten (i.e. het recht tot vernietiging van uw gegevens in bepaalde omstandigheden, het terugroepen van uw toestemming en het neerleggen van een klacht) zijn ook gewaarborgd.

Uw deelname in deze studie betekent dat uw data zal worden verwerkt in het kader van deze studie. Deze dataverwerking is noodzakelijk voor het uitvoeren van een taak van publiek belang, zoals vermeld in artikel 6, paragraaf 1 (e) en het is ook noodzakelijk in het kader van wetenschappelijk onderzoek, in overeenstemming met artikel 9, paragraaf 2 (j) van de Verordening (EU) 2016/679 betreffende de bescherming van natuurlijke persoonsgegevens.

Gegevensbeschermingswetgeving

Deze vragenlijst bevat geen informatie die u zal identificeren als persoon. Uw antwoorden op de vragen zijn vertrouwelijk en worden niet geïdentificeerd. Deze studie zal worden gepseudonimiseerd (uw gegevens zullen nog steeds kunnen worden gelinkt aan uw persoonlijke gegevens door middel van een code. Er zal een systeem worden gebruikt om de code te identificeren. De sleutel om toegang te krijgen tot de code zijn enkel toegankelijk voor de onderzoeker en zijn/haar aangeduide vervanger. De elektronische data zullen worden beschermd met een paswoord. Enkel de geaggregeerde data (over de verschillende deelnemers) zullen worden gebruikt in het kader van dit project (i.e. RT 21/4 TREFCOM).

 

Enkel de gepseudonimiseerde gegevens zullen gebruikt worden voor analyse van de gegevens en in alle documentatie, rapporten of publicaties (in medische tijdschriften of congressen) over de studie. Vertrouwelijkheid van uw gegevens wordt dus steeds gegarandeerd.

Zowel persoonsgegevens als gegevens aangaande uw gezondheid zullen verwerkt en bewaard worden tot minstens 10  jaar na het einde van de studie en uit veiligheidsoverwegingen ten aanzien van de uitgevoerde studie en de (eventuele) opvolging daarvan.

De verwerkingsverantwoordelijke van de gegevens is de instelling van de hoofdonderzoeker van de studie, Dr. Els Van Hoeck (Sciensano). Haar onderzoeksteam zal toegang krijgen tot uw persoonsgegevens. In het kader van de gegevensbescherming zullen de gegevens verwerkt worden door personen behorend tot het onderzoeksteam en aangeduid door en onder de verantwoordelijkheid van de hoofdonderzoeker inclusief interne medewerkers met een niet-gezondheidszorgberoep.

 

Vertegenwoordigers van de opdrachtgever, auditoren, de Commissie voor Medische Ethiek en de bevoegde overheden, allen gebonden door het beroepsgeheim, hebben rechtstreeks toegang tot uw medische dossiers om de procedures van de studie en/of de gegevens te controleren, zonder de vertrouwelijkheid te schenden. Dit kan enkel binnen de grenzen die door de betreffende wetten zijn toegestaan. Door na voorafgaande uitleg akkoord te gaan met het toestemmingsformulier onderaan, stemt u in met deze toegang.

 

De Belgische toezichthoudende instantie die verantwoordelijk is voor het handhaven van de wetgeving inzake gegevensbescherming is bereikbaar via onderstaande contactgegevens:

Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

Drukpersstraat 35 – 1000 Brussel

Tel. +32 2 274 48 00

e-mail: contact@apd-gba.be

Website: www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

Indien u vragen heeft over deze studie, kan u els.vanhoeck@sciensano.be contacteren. Deze studie werd vooraf goedgekeurd door een onafhankelijke Commissie voor Medische Ethiek verbonden aan de Universiteit Gent en het Universitair Ziekenhuis van Gent. De studie wordt uitgevoerd volgens de richtlijnen voor de goede klinische praktijk (ICH/GCP) en de verklaring van Helsinki opgesteld ter bescherming van mensen deelnemend aan klinische studies.

 

***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***   ***

 

TOESTEMMINGSFORMULIER

 

DIT FORMULIER ZAL GEDURENDE 10 JAAR BEWAARD WORDEN

 

 

Titel van het project: Risico’s van nieuwe trends inzake materialen bestemd voor contact met levensmiddelen (RT 21/4 - TREFCOM)

 

Naam van de onderzoekers: Dr Salvatore Ciano, Mélanie Di Mario, Dr. Stefanie Vandevijvere en Dr. Els Van Hoeck

 

 

Ik heb de onderstaande instructies gelezen; ik begrijp de aard van het onderzoek en waarom ik werd uitgenodigd om deel te nemen. Ik had de mogelijkheid om vragen te stellen en ik ben tevreden met de antwoorden.

 • Ik begrijp dat mijn deelname volledig vrijwillig is en dat ik mijn deelname op elk moment van de studie kan annuleren zonder rechtvaardiging
 • Ik begrijp dat het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers binnen het TREFCOM-project, gefinancierd door de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu (Subsidiereferentie: RT 21/4 TREFCOM)
 • Ik ga akkoord met deelname aan dit onderzoek en vul de online vragenlijst in. Ik begrijp dat ik vrij ben om mijn deelname op elk moment in te trekken
 • Ik begrijp dat de onderzoekers de vertrouwelijkheid van mijn resultaten garanderen, waarbij alleen geaggregeerde opmerkingen beschikbaar worden gesteld aan anderen
 • Ik begrijp dat onderzoeksgegevens gepseudonimiseerd zullen worden en een identificatiecode zal worden gebruikt en elektronische gegevens zullen worden beveiligd met een wachtwoord.
 • Ik begrijp dat gepseudonimiseerde gegevens 10 jaar worden bewaard, waarna ze worden vernietigd
 • Ik begrijp dat de samenvattende resultaten van het onderzoek beschikbaar kunnen worden gesteld (zonder enige identificerende informatie) in hoofdstukken in boeken, tijdschriften en publicaties in conferenties

 

Onderzoeker

Ik, ondergetekende Dr. Els Van Hoeck, bevestig dat ik alle nodige uitleg heb gegeven over het onderzoek. Ik bevestig dat ik geen enkele druk op de deelnemer heb uitgeoefend om de deelname aan het onderzoek te accepteren. Ik bevestig bereid te zijn alle aanvullende vragen van de deelnemer te beantwoorden.